Уважаеми родители, 

поради провеждането в училище на Национално външно оценяване VII клас по български език и литература на 19.06.2024 г. , комисията по приемане на документи след второ класиране ще работи от 14.00 до 18.00 ч. 

В останалите дни - 18.06.2024 г. и 20.06.2024 г. комисията ще приема документи от 8.30 ч. до 18.00 ч.  


Екоучилище на щастието, иновативно и Google референтно училище, със засилено изучаване на хореография и изобразително искуство, с активно проектно базирано и облачно обучение в прогимназиален и в гимназиален етап, с обучение по модела 1:1, както и с професионално обучение след основно образование по професия „Дизайнер”, специалност „Рекламна графика”, и професия „Танцьор”, специалност „Български танци” – всички отличителни черти обрисуват нашето половинвековно училище.През учебната 2024/ 2025 г. в първи клас ще стартират две паралелки:

Едната е иновативна паралелка с използване на методите на Мария Монтесори и с разширена подготовка по Хореография.  Доказал се през годините, методът Монтесори е не просто преподаване и учене на теория, а подготовка за живота чрез множество практически и експериментални дейности и работа с голям брой дидактически Монтесори материали. А  изучаването на българския народен танц от най-ранна детска възраст развива двигателната култура, повишава емоционалната интелигентност и възпитава децата в българския дух и традиции.


Другата паралелка с разширена подготовка по  Математика и Изобразително изкуство.

   Разширеното изучаване на математика и изобразително изкуство, елегантно съчетава красотата на стила, хармонията на числата и пропорциите. Чрез игри и занимания, децата лесно навлизат в дебрите на математиката и се научават по творчески начин да изразяват себе си чрез картини. 

  

Редът и начинът за разпределение на децата по паралелки се извършва по входящ № на заявлението от родителя до запълване на съответната паралелка


Училището предлага:


За учебната 2024/2025 година предлагаме обучение в следните паралелки в I клас:

       2. Паралелка с разширена подготовка по Математика и Изобразително изкуство

Редът и начинът за разпределение на децата по паралелки се извършва по входящ № на заявлението от родителя до запълване на съответната паралелка.

Целодневна организация на учебния ден

Учебните занимания за I-II клас започват в 8:30 ч., а за III – XII клас в 8:00 ч.

За учениците от I до IV клас учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите от целодневната организация на учебния ден след обяд до 17:00 ч., както следва: организиран отдих и физическа активност, самоподготовка, занимания по интереси.

За иновативните паралелки  учебните часове по седмичното разписание се редуват с дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси в смесен блок сутрин и следобед. Учебните часове започват в 8:30 ч. или 08:00 за трети и четвърти клас, и приключват в 16:10 ч. и са задължителни за всички ученици, но родителите, които желаят, могат да вземат децата си до 17:00 часа, като дотогава учениците са под надзора на своите учители.

Вид организация на обучението - целодневна.

Начин на организиране на обедното хранене на учениците, посещаващи групите за
целодневна организация на учебния ден

Училището разполага с добре оборудван ученически стол с топла, здравословна и разнообразна храна. Вариантите на менюто са: тристепенно (първо, второ и десерт) и двустепенно (второ и десерт). Родителите могат да закупят купони за цяла седмица. Храна се предлага и на свободна консумация. На учениците се осигурява безплатна подкрепителна закуска. 

Училището подкрепя и развива креативността на учениците чрез различни инициативи, състезания, обучения, международни проекти и благотворителни акции. Доказателство за успешния образователен продукт, който предлагаме, е добрата реализация на нашите възпитаници. Много от тях са известни певци, танцьори, артисти, дизайнери, преподаватели във ВУЗ и политици. 

Училищен план-прием

Брой паралелки – 2

• Брой места – 44

Целодневна организация на учебния ден – за класовете от І до IV клас включително

График на дейностите за 2024 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив