Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив е иновативно училище с дългогодишна история и традиции в изобразителното, музикалното и танцово изкуство, в което учениците получават знания, умения и възможност да покажат своя талант, да участват в конкурси, състезания, изложби и концерти, и първото училище въвело метода на Монтесори в начален етап. През 2021/2022 учебна година в СУ „Свети свети Кирил и Методий“ продължава обучението на ученици в четвърти, трети, втори и първи клас в иновативните паралелки „Монтесори класна стая – Помогни ми да се справя сам”. По този начин за първи път в област Пловдив в общинско училище се реализира целият начален етап с обучение според педагогиката на Монтесори. Учениците имат възможност да разгърнат пълноценно потенциала си, усвоявайки учебното съдържание посредством изграждането на позитивна образователна среда, развивайки креативното, творческото, критичното и абстрактното си мислене по лесен и забавен начин. Училището предлага:

За учебната 2022/2023 година предлагаме обучение в следните паралелки в I клас:

Иновативна паралелка „Научи ме да се справям сам“ с използване на методите и педагогиката на Монтесори с разширено изучаване на математика и изобразително изкуство.

Паралелка с разширена подготовка по:

Редът и начинът за разпределение на децата по паралелки се извършва по входящ № на заявлението от родителя до запълване на съответната паралелка.

Целодневна организация на учебния ден

Учебните занимания за учениците I и IV клас започват в 8:30 ч. За учениците от I до IV клас, с изключение на иновативните паралелки „Монтесори класна стая – Помогни ми да се справя сам“, учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите от целодневната организация на учебния ден – след обяд до 18:00 ч., както следва: организиран отдих и физическа активност, самоподготовка, занимания по интереси, включващи – „Забавна математика“, „Знайко“, „Шарена работилница“, „Четенето е забавно“, „Спортни игри“, „Футбол“, „Баскетбол“. За иновативна паралелка „Монтесори класна стая – Помогни ми да се справя сам“ учебните часове по седмичното разписание се редуват с дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси в смесен блок сутрин и следобед. Учебните часове започват в 8:30 ч. и приключват в 16:10 ч. и са задължителни за всички ученици, но родителите, които желаят, могат да оставят децата си до 18:00 часа, като дотогава те са под надзора на своите учители. В начален етап родителите и учениците могат да избират и факултативна учебна подготовка – “Православна религия”, която се провежда от квалифициран преподавател по религия веднъж седмично.

Начин на организиране на обедното хранене на учениците, посещаващи групите за
целодневна организация на учебния ден

Училището разполага с добре оборудван ученически стол с топла, здравословна и разнообразна храна. Вариантите на менюто са: тристепенно (първо, второ и десерт) и двустепенно (второ и десерт). Родителите могат да закупят купони за цяла седмица. Храна се предлага и на свободна консумация. На учениците се осигурява безплатна подкрепителна закуска. 

Училището подкрепя и развива креативността на учениците чрез различни инициативи, състезания, обучения, международни проекти и благотворителни акции. Доказателство за успешния образователен продукт, който предлагаме, е добрата реализация на нашите възпитаници. Много от тях са известни певци, танцьори, артисти, дизайнери, преподаватели във ВУЗ и политици. Гордеем се с постиженията на нашите възпитаници Весела Бонева, Богдана Петрова – музикални изпълнители, Иван Донев – моден дизайнер в Италия, Евелин Демирев – композитор, Атанас Владиков – преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Здравко Димитров – кмет на град Пловдив и много други.

Училищен план-прием

Брой паралелки – 3

• Брой места – 72

Целодневна организация на учебния ден – за класовете от І до VІ клас включително

График на дейностите за 2022 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив