Информация за родители

Уважаеми родители,

За учениците от VII клас на 19.06.2024 г. ще се проведе изпит от национално външно оценяване по български език и литература, а на 21.06.2024 г. – по математика.

На основание Наредба №11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на национално външно оценяване – VII клас на територията на училището на процеса по разкодиране на изпитния вариант може да присъства и представител на родителите, но без да има достъп до самия изпитен вариант, съгласно правилника на дейността на училището: 


Пожелавам на всички вас ползотворно и градивно партньорство с екипа на СУ “Св. св. Кирил и Методий”, който ще провежда НВО – VII клас през учебната 2023/2024 година.

Таня Николова

Директор

Уважаеми родители,

За учениците от X клас на 10.06.2024 г. ще се проведе изпит от национално външно оценяване по български език и литература, а на 12.06.2024 г. – по математика.

На основание Наредба №11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на национално външно оценяване – X клас на територията на училището на процеса по разкодиране на изпитния вариант може да присъства и представител на родителите, но без да има достъп до самия изпитен вариант, съгласно правилника на дейността на училището: 


Пожелавам на всички вас ползотворно и градивно партньорство с екипа на СУ “Св. св. Кирил и Методий”, който ще провежда НВО – X клас през учебната 2023/2024 година.

Таня Николова

Директор

Уважаеми родители,

За учениците от IV клас на 27 май 2024 г. ще се проведе изпит от национално външно оценяване по български език и литература, а на 28 май 2024 г. – по математика.

На основание Наредба №11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на национално външно оценяване – IV клас на територията на училището на процеса по разкодиране на изпитния вариант може да присъства и представител на родителите, но без да има достъп до самия изпитен вариант, съгласно правилника на дейността на училището: 

Пожелавам на всички вас ползотворно и градивно партньорство с екипа на СУ “Св. св. Кирил и Методий”, който ще провежда НВО – IV клас през учебната 2023/2024 година.

Таня Николова

Директор

Уважаеми родители,

За учениците от випуск 2024 година на 17 май 2024 г. ще се проведе държавен зрелостен изпит по Български език и литература, а на 20 май 2024 г. ще се проведе задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование в частта теория по професия “Дизайнер”, специалност: “Рекламна графика” и по професия “Танцьор”,  специалност: “Български танци”. 

На основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, § 7, ал. 4, т. 1 от Наредба №11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити на територията на училището се допускат до трима родители или попечители.

Тези от Вас, които имат желание да присъстват на ДЗИ – сесия май /юни 2024 година, моля да попълнят заявление със свободен текст. Подписаното и сканирано заявление или снимка на заявлението от мобилен телефон, да изпратят на електронната поща на СУ “Св. св. Кирил и Методий” (sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg) до 02 май 2024 година, или да входират в деловодството на училището (лично или чрез куриер). При наличие на повече от трима желаещи, председателят на училищната зрелостна комисия в присъствието на двама членове на комисията чрез жребий определя лицата, които ще имат право да присъстват като наблюдатели на държавните зрелостни изпити.

Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

Уважаеми

родители,


Във връзка с решение на Областния щаб на град Пловдив Ви информираме, че от 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г., включително, се преустановява присъственият образователен процес. Обучението ще се провежда в електронна среда в Гугъл класрум в сформираните класни стаи по предмети. Учениците работят в класните стаи от началото на учебната година съвместно с преподавателите си  и това създава предпоставка за безпроблемното преминаване в обучение от разстояние в електронна среда. Училището има готовност при необходимост (липсата на компютър, лаптоп, мобилен телефон) да осигури устройство  за дните на електронно обучение, за което Вие, като родител, трябва да дойдете до училище да попълните протокол и да получите необходимото устройство. При възникнали въпроси, моля да се обръщате към мен като класен ръководител.


Приложено Ви изпращаме график на седмичното разписание в ОРЕС, съгласно Наредба 10, чл. 7 ал. 6 от ЗПУО, който може да изтеглите от тук...


С пожелание да сме здрави,


Таня Николова

Директор

Информация за прием в I клас

Кампанията за записване на първокласници в СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив на първо класиране за учебната 2021/2022 година започва на 15 юни 2021 г. и продължава до 20 юни 2021 г. включително. 

Работното време на комисията по прием е от 8:30 ч. до 18:00 часа във фоайето на училището. 

На 16.06.2020 г. и 18.06.2021 г. информация и записване ще има от 15:00 до 18:00 часа поради провеждане на изпити от Национално външно оценяване в VII и Х клас. 

При спазване на противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, записванията ще стават във фоайето на училището, според разпоредбите на министерството на здравеопазването. Носенето на лични предпазни средства е задължително, като се избягва струпване на хора, а повърхностите ще се дезинфекцират след всеки родител. 

Нужните документи за записване са:

Актуална информация с графика и датите за записване в Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив може да намерите на сайта на училището www.ecoschoolplovdiv.bg

Очакваме Ви!

Уважаеми родители,

Във връзка с допълнителните учебни седмици, обявени със Заповед на министъра на образованието и науката за учениците от I до VI клас, Ви уведомяваме за графика, по който ще се осъществява учебният процес за всеки един клас.

С графика за допълнителните учебни седмици на I а клас може да се запознаете, като натиснете тук.

С графика за допълнителните учебни седмици на I б клас може да се запознаете, като натиснете тук.

С графика за допълнителните учебни седмици на II а клас може да се запознаете, като натиснете тук.

С графика за допълнителните учебни седмици на II б клас може да се запознаете, като натиснете тук.

С графика за допълнителните учебни седмици на III а клас може да се запознаете, като натиснете тук.

С графика за допълнителните учебни седмици на III б клас може да се запознаете, като натиснете тук.

С графика за допълнителните учебни седмици на IV a клас може да се запознаете, като натиснете тук.

С графика за допълнителните учебни седмици на IV б клас може да се запознаете, като натиснете тук.

С графика за допълнителните учебни седмици на V а клас може да се запознаете, като натиснете тук.

С графика за допълнителните учебни седмици на V б клас може да се запознаете, като натиснете тук.

С графика за допълнителните учебни седмици на V в клас може да се запознаете, като натиснете тук.

С графика за допълнителните учебни седмици на VI a клас може да се запознаете, като натиснете тук.

С графика за допълнителните учебни седмици на VI б клас може да се запознаете, като натиснете тук.

С графика за допълнителните учебни седмици на ГЦОУД – V-VII клас може да се запознаете, като натиснете тук.

22.04.2021 г. – Информация за НВО – VII клас 


Уважаеми родители,

За учениците от VII клас на 16 юни 2021 г. ще се проведе изпит от национално външно оценяване по български език и литература, а на 18 юни 2021 г. – по математика.

На основание Наредба №11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на национално външно оценяване – VII клас на територията на училището на процеса по разкодиране на изпитния вариант може да присъства и представител на родителите, но без да има достъп до самия изпитен вариант, съгласно Правилника на дейността на училището: 

Родителите  имат право да присъстват като наблюдатели. До трима определени до 10 дни преди изпитния ден представители на родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученици от училището, в което се провежда националното външно оценяване, могат да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на учениците в сградата, при разпечатването на материалите, но нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на изпита от националното външно оценяване.

Представители на родителите не могат да бъдат родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученици, извършващи образователни услуги на ученици, и лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващо на учебния предмет, като тези обстоятелства се удостоверяват с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.

Тези от Вас, които имат желание да присъстват на НВО – VII клас през учебната 2020/2021 година, моля да попълнят заявление със свободен текст. Подписаното и сканирано заявление или снимка на заявлението от мобилен телефон, да изпратят на електронната поща на СУ „Свети свети Кирил и Методий“ (sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg) до 05 май 2021 година, или да входират в деловодството на училището (лично или чрез куриер).

При желание на повече от трима родители, представителите на родителите се определят на лотариен принцип.

Представители на родителите не могат да бъдат родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученици, извършващи образователни услуги на ученици, и лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващо на учебния предмет, като тези обстоятелства се удостоверяват с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.

Подписаната и сканирана декларация или снимка на декларацията от мобилен телефон, да изпратят на електронната поща на СУ „Свети свети Кирил и Методий“ (sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg) до 05 май 2021 година, или да входират в деловодството на училището (лично или чрез куриер). Ако оригинал на заявлението и декларацията не са представени в училището, то следва това да стане, най-късно до 3 дни преди провеждане на изпита.

Представителите на родителите имат ПРАВО:

– да присъстват на процеса на разкодиране на изпитния вариант, но без да имат достъп до самия изпитен вариант.

Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО:

– на достъп до изпитните материали, до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.

Пожелавам на всички вас ползотворно и градивно партньорство с екипа на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, който ще провежда НВО – VII клас през учебната 2020/2021 година.

Бъдете здрави!

Таня Николова

Директор

22.04.2021 г. – Информация за НВО – IV клас


Уважаеми родители,

За учениците от IV клас на 27 май 2021 г. ще се проведе изпит от национално външно оценяване по български език и литература, а на 28 май 2021 г. – по математика. 

На основание Наредба №11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на национално външно оценяване – IV клас на територията на училището на процеса по разкодиране на изпитния вариант може да присъства и представител на родителите, но без да има достъп до самия изпитен вариант, съгласно правилника на дейността на училището: 

Родителите  имат право да присъстват като наблюдатели. До трима определени до 10 дни преди изпитния ден представители на родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученици от училището, в което се провежда националното външно оценяване, могат да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на учениците в сградата, при разпечатването на материалите, но нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на изпита от националното външно оценяване.

Представители на родителите не могат да бъдат родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученици, извършващи образователни услуги на ученици, и лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващо на учебния предмет, като тези обстоятелства се удостоверяват с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.

Тези от Вас, които имат желание да присъстват на НВО – IV клас през учебната 2020/2021 година, моля да попълнят заявление със свободен текст. Подписаното и сканирано заявление или снимка на заявлението от мобилен телефон, да изпратят на електронната поща на СУ „Свети свети Кирил и Методий“ (sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg) до 05 май 2021 година, или да входират в деловодството на училището (лично или чрез куриер).

При желание на повече от трима родители, представителите на родителите се определят на лотариен принцип.

Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

– родители или попечители на зрелостници;

– лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;

– лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващи на учебния предмет.

Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.

Подписаната и сканирана декларация или снимка на декларацията от мобилен телефон, да изпратят на електронната поща на СУ „Свети свети Кирил и Методий“ (sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg) до 05 май 2021 година, или да входират в деловодството на училището (лично или чрез куриер). Ако оригинал на заявлението и декларацията не са представени в училището, то следва това да стане, най-късно до 3 дни преди провеждане на изпита.

Представителите на родителите имат ПРАВО:

– да присъстват на процеса на разкодиране на изпитния вариант, но без да имат достъп до самия изпитен вариант.

Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО:

– на достъп до изпитните материали, до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.

Пожелавам на всички вас ползотворно и градивно партньорство с екипа на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, който ще провежда НВО – IV клас през учебната 2020/2021 година.

Бъдете здрави!

Таня Николова

Директор

22.04.2021 г. – Информация за ДЗИ 


Уважаеми родители,

За учениците от випуск 2021 година на 19 май 2021 г. ще се проведе държавен зрелостен изпит по Български език и литература, а на 21 май 2021 г. ще се проведе втори държавен зрелостен изпит по избираем от учениците предмет

На основание чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 3/17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, § 7, ал. 4, т. 1 от Наредба №11/2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити на територията на училището се допускат до трима родители или попечители.

Тези от Вас, които имат желание да присъстват на ДЗИ – сесия май /юни 2021 година, моля да попълнят заявление със свободен текст. Подписаното и сканирано заявление или снимка на заявлението от мобилен телефон, да изпратят на електронната поща на СУ „Свети свети Кирил и Методий“ (sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg) до 05 май 2021 година, или да входират в деловодството на училището (лично или чрез куриер). При наличие на повече от трима желаещи, председателят на училищната зрелостна комисия в присъствието на двама членове на комисията чрез жребий определя лицата, които ще имат право да присъстват като наблюдатели на държавните зрелостни изпити.

Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

1. родители или попечители на зрелостници;

2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;

3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващи на учебния предмет. (ДЗИ, което ще се провежда на 21 май е по предмета Испански език).

Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката. Подписаната и сканирана декларация или снимка на декларацията от мобилен телефон, да изпратят на електронната поща на СУ „Свети свети Кирил и Методий“ (sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg) до 05 май 2021 година, или да входират в деловодството на училището (лично или чрез куриер). Ако оригинал на заявлението и декларацията не са представени в училището, то следва това да стане, най-късно до 3 дни преди провеждане на изпита.

Представителите на родителите имат ПРАВО:

– да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата,

– да присъстват на процеса на разкодиране на изпитния вариант, но без да имат достъп до самия изпитен вариант.

Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО:

– на достъп до изпитните материали, до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.

Пожелавам на всички вас ползотворно и градивно партньорство с екипа на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, който ще провежда ДЗИ – сесия май-юни 2021 година.

Бъдете здрави!

Таня Николова

Директор

Седмични бюлетини за COVID-19

Към 08.01.2021 година са налице данни за установен положителен случай на Ковид-19 при един член на педагогическия персонал. Информирано е РЗИ – Пловдив. Учителят не е имал незащитен контакт с ученици и служители от училището. Налага се карантиниране на една паралелка от училище до 16.01.2021 година.

Към момента служителят се лекува у дома и е под карантина, цялото му семейство също е под карантина. 

Предприети мерки към дата 08.01.2021 г.: 

Убедени сме, че заедно, с грижа, подкрепа и разбиране към учениците, ще се справим с тази трудна ситуация.

Ще Ви информираме при развитие на ситуацията.

Таня Николова

Директор

Към дата 16.11.2020 г. са налице данни за ученик от XI а клас и ученик от VII б клас, контактни на близък с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент учениците също не проявяват никакви симптоми.

Предприети мерки към дата 16.11.2020 г.: 

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Таня Николова

Директор

Към 11.11.2020 година са налице данни за установен положителен случай на Ковид-19 при един член на педагогическия персонал. РЗИ – Пловдив е информирана. Колегата не е имал незащитен контакт с ученици и служители от училището. Не се налага карантиниране на паралелки или цялото училище.

Към момента служителят се лекува у дома и е под карантина, цялото му семейство също е под карантина. 

Предприети мерки към дата 11.11.2020 г.: 

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Таня Николова

Директор

6.11.2020 г.

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Благодарим за помощта – на Вас и на всички ученици, които спазват противоепидемичните мерки, носят по правилата личните си предпазни средства и се отнасят отговорно към своето участие в училищния живот по време на извънредна ситуация.

Към днешна дата в СУ „Свети свети  Кирил и Методий, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик, педагогически специалист или друг служител. Имаме седем ученици, контактни на свои близки с положителна проба за COVID-19. Учениците са от I а, IV б, V а, V б, V в и VII б клас.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

След консултиране с РЗИ – Пловдив за момента няма никаква необходимост от извеждане на паралелка или клас в карантина.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор


Към дата 04.11.2020 г. са налице данни от родител за ученик от V а клас и ученик от V б клас, контактни на роднини с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент учениците също не проявяват никакви симптоми. 

Предприети мерки към дата 04.11.2020 г.: 

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Таня Николова

Директор

Към дата 03.11.2020 г. са налице данни от родители за ученици от I а клас, III б клас,  IV б клас, V б клас и V в клас, контактни на роднини с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент учениците също не проявяват никакви симптоми. 

Предприети мерки към дата 03.11.2020 г.: 

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Таня Николова

Директор

23.10.20 г.

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Към днешна дата в СУ „Свети свети  Кирил и Методий“, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик, педагогически специалист или друг служител. Имаме трима ученици, контактни на свои близки с положителна проба за COVID-19.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

След консултиране с РЗИ – Пловдив за момента няма никаква необходимост от извеждане на паралелка или клас в карантина.

Средната обща заболеваемост за седмицата е 8,85%.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Към дата 21.10.2020 г. са налице данни за ученик от V в клас, контактен на близък с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент ученикът също не проявява никакви симптоми и днес не е на училище. 

Предприети мерки към дата 21.10.2020 г.: 

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Таня Николова

Директор

Към дата 19.10.2020 г. са налице данни за ученик от VII a клас, контактен на близък с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент ученикът също не проявява никакви симптоми. Днес не е на училище. 

Предприети мерки към дата 19.10.2020 г.: 

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

Таня Николова

Директор

16.10.20 г.

Уважаеми родители,

Благодарим за помощта Ви и през тази седмица – на Вас и на всички ученици, които спазват противоепидемичните мерки, носят по правилата личните си предпазни средства и се отнасят отговорно към своето участие в училищния живот по време на извънредна ситуация.

Продължаваме да приемаме предложения за създадената организация на имейл sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg.

Към днешна дата в СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик, педагогически специалист или друг служител. Няма и нови контактни на хора с положителен тест за COVID-19.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

9.10.2020 г.

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Благодарим за помощта – на Вас и на всички ученици, които спазват противоепидемичните мерки, носят по правилата личните си предпазни средства и се отнасят отговорно към своето участие в училищния живот по време на извънредна ситуация.

Продължаваме да приемаме предложения за създадената организация на имейл sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg.

Към днешна дата в СУ „Свети свети  Кирил и Методий“, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик, педагогически специалист или друг служител. Имаме само за един ученик, контактен на свой родител с положителна проба за COVID-19.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

След консултиране с РЗИ – Пловдив за момента няма никаква необходимост от извеждане на паралелка или клас в карантина.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Уважаеми родители, 

На 08.10.2020 г. в 17:20 ч. в СУ „Свети свети  Кирил и Методий“, гр. Пловдив, постъпи информация за  родител с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Родителят е на ученик от IX б клас.

Към настоящия момент смятаме, че няма основание за паника. Ученикът не е болен, но по разписание на РЗИ е карантиниран като контактно лице.

Предприети мерки към дата 08.10.2020 г.: 

Моля, свържете се с нас при промяна на здравословното състояние на Вашето дете. 

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете. 

Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас на тел. 032 644 119. 

Таня Николова

Директор

Уважаеми родители,

измина още една седмица от съвместното ни предизвикателство да направим училището максимално безопасна среда.  

Благодарим за помощта – на Вас и на всички ученици, които спазват противоепидемичните мерки, носят по правилата личните си предпазни средства и се отнасят отговорно към своето участие в училищния живот по време на извънредна ситуация.

Продължаваме да приемаме предложения за създадената организация на имейл sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg.

Към днешна дата в СУ „Свети свети  Кирил и Методий“, гр. Пловдив, няма констатиран болен от коронавирус ученик, педагогически специалист или друг служител. Имаме само за един ученик, контактен на свой родител с положителна проба за COVID-19.

Следвани са всички стъпки, разписани в Политиката на училището за работа. Спазени са всички правила според Инструктажите в случай на COVID-19. 

След консултиране с РЗИ – Пловдив за момента няма никаква необходимост от извеждане на паралелка или клас в карантина.

Ангажираме се ежеседмично да Ви информираме за текущата обстановка, а ако настъпи промяна, ще бъдете осведомени своевременно.

С пожелания за приятен уикенд и всички да сме здрави и през следващата учебна седмица,

Таня Николова

Директор

Към дата 29.09.2020 г. са налице данни от родител за ученик от V в клас, контактен на родител с положителен тест за Covid-19, но без изразени клинични симптоми. Към този момент ученикът също не проявява никакви симптоми. Ученикът днес не е на училище. 

Предприети мерки към дата 29.09.2020 г.: 

За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на лични предпазни средства от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска или шлем на своето дете.

При въпроси – свържете се с нас по имейл sukirilimetodii@ecoschoolplovdiv.bg.

Таня Николова

Директор

Уважаеми родители,

В изпълнение на  “Насоки за работа на системата на училищното образование през 2020/2021 година в условията на COVID-19 “, създадени с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването, социалните партньори, директори на училища, учители, родители, неправителствени организации в съответствие с актуални здравни регулации Ви информирам, че за периода от 21.09.2020 г. до 25.09.2020 г. в Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ – Пловдив не са констатирани потвърдени случаи на COVID-19 или на карантинирани учители, ученици или служители.

Бъдете здрави!

Таня Николова

Директор

Изложение на българските университети


По инициатива на председателя на сдружение „Кандидатстудентска борса“ се организира изложение на българските университети в отделни градове в страната. На тези срещи Висшите училища представят своите образователни програми и условия за кандидатстване.