№ 

Наименование на административната услуга 

Правно основание 

Приложения 

138 

Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 147, чл. 148 и чл. 149 

147

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл. 84, т. 6в

148

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл. 101

149 

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл. 140, ал. 4

150 

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – чл. 107, ал. 3

153

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование – чл. 45

154 

 

Чл. 38 и чл. 39 от Закона за професионалното образование и обучение 

156

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование и/или свидетелството за професионална квалификация от училища, осъществяващи професионално образование и обучение, центрове за професионално обучение и професионални колежи

Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 133, ал. 3 Закон за професионалното образование и обучение – чл. 38, ал. 6