Правилник за дейността на училището вижте тук…

Годишен план на дейността на училището за учебната 2023/2024 г.  вижте тук…

Стратегия за развитие на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив 2023-2028 вижте тук… 

Училищна програма за занимания по интереси вижте тук… 

Вътрешни правила за условията и реда за получаване на стипендия от учениците на СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив, след завършено основно образование. Вижте тук…

Училищна политика за намаляване на рисковете и защита на учениците от онлайн заплахи и вреди вижте тук… 

Годишен план за работата на училищната комисия по „Безопасност на движението по пътищата“ за учебната 2023/2024 година вижте тук…

План-програма за безопасност на движението по пътищата през учебната 2023/2024 година на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив вижте тук

Заповед № РД09-5906/28.12.2017г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Алгоритъм за прилагане на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. вижте тук…    

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование вижте тук… 

Единни правила и процедури за задълженията на всеки служител, свързани с тормоз и насилие  вижте тук… 

Училищна политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза вижте тук… 

Програма за превенция и интервенция на насилието и тормоза вижте тук… 

Единни училищни правила за поведение и ценности вижте тук… 

Етичен кодекс на училищната общност вижте тук… 

Процедура за използване на безплатни учебници и електронно четими учебници I – VII клас вижте тук… 

Анекс към правилника за дейността на училището

(приет на Педагогически съвет с протокол № 5/14.02.2017г.) вижте тук… 

Анекс към правилника за дейността на училището

(приет на Педагогически съвет с протокол № 5/14.02.2017г.) вижте тук…