ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

Училищен план-прием в V клас за учебната 2019/2020г. 
        Брой паралелки – 3
        Брой места – 78

Промяна в броя на паралелките в останалите класове - не се предвижда
Целодневна организация на учебния ден – за класовете от І до VІ клас включително

Публикувано на 29.03.2019г.


СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ В:

V А  –  ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

 1. Математика – 1,5 часа
 2. Изобразително изкуство – 1 час

Номер

Входящ номер

Общ брой точки

1

ВК-1745-111/14.06.2018 г.

10

V Б  –  ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

 1. Хореография – 1,5 часа
 2. Музика – 1 час

Номер

Входящ номер

Общ брой точки

1

ВК-1755-111/18.06.2018 г.

10

2

ВК-1752-111/15.06.2018 г.

8

 

Записването на класираните ученици е от 20.06.2018г. до 21.06.2018г. от 08:00 до 18:00 часа в сградата на училището.

Публикувано на 19.06.2018г.


Свободни места в паралелки А и Б - V клас за учебната 2018/2019 година след I класиране

Vа – избираеми учебни часове:

 1. Математика – 1,5 часа
 2. Изобразително изкуство – 1 час

Свободни места - 1

Vб – избираеми учебни часове:

 1. Хореография – 1,5 часа
 2. Музика – 1 час

Свободни места - 2

Срок за кандидатстване - от 14.06.2018г. до 18.06.2018г.

Критерии за класиране на ученици:

 • Ученици с постоянен или настоящ адрес в район Западен - 10 т.
 • Ученици с постоянен или настоящ адрес в Община Пловдив - 8 т.
 • Ученици с постоянен или настоящ адрес извън Община Пловдив - 5 т.
 • Ученици със СОП - 2 т.
 • Ученици с починали родители - 2 т.
 • Наличие на други деца от семейството, обучаващи се в училище - 2 т.

Публикувано на 14.06.2018г.


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ В:

V А  –  ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

 1. Математика – 1,5 часа
 2. Изобразително изкуство – 1 час

Номер

Входящ номер

Общ брой точки

1

ВК-1669-116/01.06.2018 г.

10

2

ВК-1669-119/01.06.2018 г.

10

3

ВК-1669-121/01.06.2018 г.

10

4

ВК-1675-111/04.06.2018 г.

10

5

ВК-1675-113/04.06.2018 г.

10

6

ВК-1682-114/05.06.2018 г.

10

7

ВК-1669-113/01.06.2018 г.

8

8

ВК-1704-114/07.06.2018 г.

7

9

ВК-1669-112/01.06.2018 г.

5

10

ВК-1682-111/05.06.2018 г.

5

Резерва:

ВК-1669-118/01.06.2018 г.

5

V Б  –  ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ:

 1. Хореография – 1,5 часа
 2. Музика – 1 час

Номер

Входящ номер

Общ брой точки

1

ВК-1669-120/01.06.2018 г.

12

2

ВК-1682-112/05.06.2018 г.

8

3

ВК-1669-111/01.06.2018 г.

5

4

ВК-1669-114/01.06.2018 г.

5

5

ВК-1669-115/01.06.2018 г.

5

6

ВК-1669-117/01.06.2018 г.

5

7

ВК-1675-112/04.06.2018 г.

5

8

ВК-1682-113/05.06.2018 г.

5

9

ВК-1704-113/07.06.2018 г.

5

10

ВК-1704-111/07.06.2018 г.

5

11

ВК-1704-112/07.06.2018 г.

5

12

ВК-1696-111/06.06.2018 г.

5

 

Записването на класираните ученици е от 12.06.2018г. до 13.06.2018г. от 08:00 до 18:00 часа в сградата на училището.

Публикувано на 08.06.2018г.


Свободни места в паралелки А и Б - V клас за учебната 2018/2019 година

Vа – избираеми учебни часове:

 1. Математика – 1,5 часа
 2. Изобразително изкуство – 1 час

Свободни места - 10

Vб – избираеми учебни часове:

 1. Хореография – 1,5 часа
 2. Музика – 1 час

Свободни места - 13

Срок за кандидатстване - от 01.06.2018г. до 07.06.2018г.

Критерии за класиране на ученици:

 • Ученици с постоянен или настоящ адрес в район Западен - 10 т.
 • Ученици с постоянен или настоящ адрес в Община Пловдив - 8 т.
 • Ученици с постоянен или настоящ адрес извън Община Пловдив - 5 т.
 • Ученици със СОП - 2 т.
 • Ученици с починали родители - 2 т.
 • Наличие на други деца от семейството, обучаващи се в училище - 2 т.

Публикувано на 29.05.2018г.


Училищен план-прием в V клас за учебната 2018/2019г.:

Vа – избираеми учебни часове:

 • Математика – 1,5 часа
 • Изобразително изкуство – 1 час

Vб – избираеми учебни часове:

 • Хореография – 1,5 часа
 • Музика – 1 час

Брой паралелки: 2

Брой места: 58

Целодневна организация на учебния ден – за класовете от І до VІ клас включително.


ГРАФИК
на дейностите по приема на ученици в V клас за учебната 2018/2019г.

1. Подаване на заявления от родители на ученици в IV клас в СУ „Свети свети Кирил и Методий“ за учебната 2018/2019 година, за избираемите предмети

От 09.05. до 17.05.2018г.

2. Обявяване на свободни места в паралелките

29.05.2018г.

3. Подаване на заявления за участие в класиране за съответна паралелка от ученици от други училища

От 01.06.2018г. до 07.06.2018 г.

4. Извършване на първо класиране за съответната паралелка по изготвени критерии /в случай че броят на кандидатите е повече от определения брой в паралелката/

08.06.2018 г.

5. Обявяване на резултатите от първо класиране

11.06.2018 г.

6. Записване на ученици от първо класиране:
Ученици от други училища се записват със следните документи:
а) Заявление по образец на училището - попълва се на място
б) Удостоверение за завършен начален етап на основното образование
в) Акт за раждане за сверяване на данните
г) Удостоверение за преместване
д) лична карта на родителя за сверяване на данните  или документ от ГРАО за удостоверяване на адресната регистрация
е) работна карта “Характеристика на средата - образователно ниво и трудова заетост на семейството” по образец от училището - попълва се на място
ж) заявление за избор на спортна дейност за часовете по спортни дейности и часовете за разширена и/ или факултативна подготовка
з) за ученици със СОП - експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК, ДЕЛК, валидно към датата на записване

От 12.06.2018г.  
до 13.06.2018 г.

6. Обявяване на свободни места след записване на първо класиране

14.06.2018г.

7. Подаване на заявления за второ класиране

От 14.06.2018г. до 18.06.2018г.

8. Обявяване на резултатите от второ класиране

19.06.2018г.

9. Запиване на учениците за второ класиране
Ученици от други училища се записват със следните документи:
а) Заявление по образец на училището - попълва се на място
б) Удостоверение за завършен начален етап на основното образование
в) Акт за раждане за сверяване на данните
г) Удостоверение за преместване
д) лична карта на родителя за сверяване на данните  или документ от ГРАО за удостоверяване на адресната регистрация
е) работна карта “Характеристика на средата - образователно ниво и трудова заетост на семейството” по образец от училището - попълва се на място
ж) заявление за избор на спортна дейност за часовете по спортни дейности и часовете за разширена и/ или факултативна подготовка
з) за ученици със СОП - експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК, ДЕЛК, валидно към датата на записване

От 20.06.2018г. до 21.06.2018г.

10. Обявяване на свободните места след второ класиране

22.06.2018г.

11. При свободни места в съответните паралелки, записването се извършва по реда на подадените за прием заявления

До 14.09.2018 г.

Критерии за класиране:

 1. Ученици с постоянен или настоящ адрес в район Западен - 10 т.
 2. Ученици с постоянен или настоящ адрес в Община Пловдив - 8 т.
 3. Ученици с постоянен или настоящ адрес извън Община Пловдив - 5 т.
 4. Ученици със СОП - 2 т.
 5. Ученици с починали родители - 2 т.
 6. Наличие на други деца от семейството, обучаващи се в училище - 2 т.

При равен брой точки се приема ученикът, чийто успех от свидетелството за IV клас е по-висок.

Публикувано на 25.04.2018г.    

FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119

©
2019г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив